Nový ročník SozialMarie

vyhlášení cen 1.května

V listopadu je otevírán příjem přihlášek do soutěže o cenu SozialMarie. Uzávěrka přihlášek je v lednu následujícího roku. Ucházet se může jakýkoli typ subjektu, formulář je vyplňován v anglické a české verzi online v rozsahu cca 2 stran. Přihlášená inovace musí být již realizována a zároveň mít budoucí perspektivu. Z přihlášených projektů jsou vybrány nominace SozialMarie (39 projektů) a z nich 15 projektů, které získají cenu, včetně finanční odměny. Ceny jsou vyhlašovány a předávány 1. května ve Vídni na slavnostním večeru.

Metodiky hodnocení sociálních inovací

2016 | Výzkum a poradenství

Dosud byly vytvořeny tři metodiky hodnocení: sociálních intervencí, sítí a partnerství, kapacit organizací pro sociální změnu. Zahrnují postupy pro analýzu a hodnocení organizačních praktik, mechanismů změny a sociálního impaktu. Specifická pozornost je věnována sociálním změnám realizovaným ve spolupráci.

Výzkum ekonomických faktorů sociálních inovací

2014-2018

Centrum inovačních studií VŠEM se podílí na mezinárodním výzkumu ekonomických faktorů a efektů sociálních inovací (projekt SIMPACT). Snažíme se najít odpověď na otázku, zda sociální inovace mohou změnit ekonomickou situaci skupin znevýhodněných a vyloučených, zda mohou změnit jejich vnímání jako zátěže pro společnost a veřejné zdroje na identifikaci měřitelných ekonomických a sociálních přínosů.

Výzva na podporu sociálních inovací v OPZ

listopad 2015-leden 2017

Dne 2. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva na podporu sociálních inovací v rámci OP Zaměstnanost (výzva 24). Výzva je průběžná, žádosti jsou tedy posuzovány po podání, a to buď na pilotáž nového řešení, nebo na upscaling již úspěšně realizovaného pilotu, u kterého byl dostatečně prokázán impakt. Výzva navazuje na pilotní podporu sociálních inovací v OP LZZ a využívá zde získaných zkušeností. Pro žadatele je k dispozici individuální podpora, která jim pomůže při rozhodnutí, zda je pro ně výzva vhodná, a pokud ano, jak svoje inovační řešení nejvhodněji nastavit a zaměřit.

Podpora inovací a inovátorů

od roku 2013

Podporujeme radou samotné sociální inovátory, učíme je identifikovat efekty jejich aktivit a prodávat jejich impakt. To je zásadní slabina sociálních inovátorů v ČR, kterým nechybí nápady, kreativita a zájem o řešení problémů a využití příležitostí, ale schopnost přeměnit je v udržitelné a systémové řešení. Nedostatečné jsou znalosti o dostupné praxi v zahraničí či dokonce v domácích podmínkách. Informací je obrovské množství, ale nejsou kvalifikovaně vyhodnocovány a využívány.

Výuka předmětu Ekonomické a sociální inovace

únor-březen 2016 | Vzdělávání

Realizujeme výuku nového předmětu Ekonomické a sociální inovace pro magisterský a MBA program VŠEM podle vlastních výukových materiálů. První výuka předmětu proběhla v květnu a červnu 2015, další cyklus proběhne v únoru a březnu 2016. Soustřeďujeme se na integraci ekonomických a sociálních inovací v sociálních business strategiích ve firemním sektoru.

Kurs Sociální inovace na iversity

listopad-prosinec 2015

Doporučujeme absolvování otevřeného online kurzu (MOOC) Sociální inovace na platformě iversity. Kurz probíhá v angličtině, tempo si student volí podle svých možností, vstup je volný. Vedle výukových videí jsou k dispozici diskuze s účastníky, cvičení a odkazy na další zdroje. Kurz postupuje od objasnění základních pojmů a prochází klíčové aspekty tématu sociálních inovací. Je vhodným úvodem do dosud nové problematiky.

Výuka předmětu Inovace a podnikání

leden-únor 2016

Předmět seznamuje se základními typy inovací a podnikatelskými postupy. Pojmy jsou objasněny a procvičeny s využitím případových studií nejlepší inovační praxe. Důraz je kladen na propojení obou disciplín a na zvládnutí kontextu a jednotlivých fází inovačního a podnikatelského procesu, tedy vytvoření, dodání a získání hodnoty prostřednictvím inovace (technické, ekonomické, sociální).

Výzkum kapacit pro sociální inovace

říjen 2014 - srpen 2015

Spolupracujeme s MPSV při výzkumu kapacit pro sociálních inovace v České republice. V roce 2014 bylo provedeno první šetření těchto kapacit na národní úrovni, které zahrnulo všechny klíčové aktéry inovačního ekosystému: (potenciální) tvůrce a realizátory sociálních inovací, podnikový sektor, subjekty podpory sociálních inovací (veřejné i soukromé) a znalostní organizace a individuální experty. Výsledky prvního provedeného šetření se závěry a doporučeními pro další rozvoj sociálních inovací a jejich podpory budou publikovány v roce 2016. Šetření bude opakováno ve dvouletých intervalech.

Prezentace inovací přihlášených na cenu SozialMarie v Praze

březen 2015

V březnu 2015 jsme pořádali prezentace sociálních inovací, které se v České republice přihlásily do mezinárodní soutěže SozialMarie. V roce 2015 jsme měli v soutěži skvělé inovace a inovátory a chtěli jsme je ukázat domácí veřejnosti. Celkem se z ČR o cenu ucházelo 53 inovací, z nich 35 se představilo na prezentačních workshopech otevřených pro veřejnost. Na workshopech proběhlo hlasování publika o představených inovacích, jehož vítěz obdržel sponzorský dar VŠEM.

European Manufacturing Survey

leden - září 2015

Workshop projektu SI Drive v Lisabonu

12.-13.11.2014

Hodnocení první etapy projektu Social Innovation Drive v rámci festivalu Sociální inovace

Konference Sociologie transformace v Gdaňsku

16.-18.10.2014

Konference Evropské sociologické asociace, výzkumné sítě Sociologie transformace

Konference Inkluzivní Evropa v Berlíně

9.-10.10.2014

Konference prezentuje témata šesti výzkumných evropských projektů podpořených Evropskou komisí. Jejich společných jmenovatelem jsou inovace.

Workshop projektu SIMPACT v Remeši

27.-28.8.2014

Hodnocení první etapy řešení projektu SIMPACT

Policy workshop SIMPACT v Bruselu

23.-24. 6. 2014

Seminář pro výzkumníky a tvůrce politiky v agendě sociálních inovací

Seminář k sociálním inovacím v Brně

18. 6. 2014

CIS VŠEM přednáší na semináři o sociálních inovacích pořádaném jihomoravským Krajským úřadem.

Workshop European Manufacturing Survey ve Frankfurtu

2. 6. 2014

CIS VŠEM se účastní workshopu mezinárodního konsorcia k metodice European Manufacturing Survey pro rok 2015.

Financování výzkumu - expertní workshop v Bruselu

6. 5. 2014

CIS VŠEM se účastní expertního workshopu pořádaného Generálním direktorátem pro výzkum a inovace Evropské komise. Tématem je vztah mezi typem financování a výkonností výzkumu v EU.

Vyhlášení cen SozialMarie 2014 ve Vídni

1. 5. 2014

CIS se účastní slavnostního předávání ceny za sociální inovace, které je živě přenášeno Rakouským rozhlasem. Oceněno bylo 15 inovací z celkového počtu 261 přihlášených.

Sociální inovace na Veletrhu neziskovek v Praze

25. 4. 2014

Na akci NGO Market v Národní technické knihovně v Praze se prezentovala také cena SozialMarie. Mezi účastníky jsme nalezli několik inovací, které byly nominovány v předchozím ročníku SM.

Workshop European Manufacturing Survey v Karlsruhe

3. 4. 2014

Členové konsorcia EMS se setkali v ISI Fraunhofer k diskusi nad přípravou nového kola šetření, přípravou společných projektů a publikací, které pracují s výsledky na národní úrovni a agregované úrovni.

Sociální inovace a sociální podnikání v Praze

2. - 3. 4. 2014

CIS VŠEM se účastnil s tématem sociálních inovací skvělé konference České sociální podnikání, kterou pořádala neméně skvělá Petra Francová a její tým P3.

Konference o výzkumu sociálních inovací v Londýně

14.-15. 11. 2014

CIS VŠEM prezentoval výsledky výzkumného grantu na konferenci teoretiků i praktiků v tématu sociálních inovací z celého světa.

Semináře k sociálním inovacím

28.05.2013

Pro žadatele o podporu ve výzvě Sociální inovace v programu OP LZZ pořádá MPSV dva semináře, úvodní k problematice výzvy (28.5.2013) a speciální k tématu samotných sociálních inovací a inovačních projektů (31.5.2013).

Sociální inovace a SozialMarie v Praze

16. 5. 2013

Představeny byly oceněné a nominované projekty SozialMarie z České republiky za rok 2013 a jejich tvůrci. K dispozici jsou jednotlivé prezentace a další informační materiály.

Konference Inovace v sociálních službách v Budapešti

8. 5. 2013

V Budapešti se konala skvělá konference mezinárodního konsorcia INNOSERV na téma inovací v sociálních službách. Byly představeny video vizualizace příkladů sociálních inovací z evropských zemí a jejich případové studie.

Vyhlášena výzva OP LZZ pro sociální inovace

3. 5. 2013

Cílená podpora sociálních inovací v ESF představuje průkopnický počin nejen v rámci ČR, ale i celé EU. Výzva byla pečlivě připravována a snaží se co nejvíce zohlednit specifika inovační podpory v rámci stávajících pravidel ESF. Poznatky z realizace výzvy budou mít zásadní význam pro formulaci podpory sociálních inovací v období 2014+

Uděleny ceny za sociální inovace

1. 5. 2013

Již devátý ročník soutěže vyhlásil vítěze na slavnostním večeru 1. května ve Vídni v přímém přenosu Rakouského rozhlasu. České projekty v dosud největší konkurenci 308 soutěžních přihlášek uspěly. Noc venku z Ostravy získal dokonce jednu z hlavních cen. Blahopřejeme!