Ekonomické a sociální inovace

únor-červen 2016

Předmět přináší témata v ČR a dalších nových členských zemích zatím zcela neobjevená - tedy inovační přístupy ke zvýšení role businessu ve společnosti a k propojení ekonomické a sociální hodnoty v jádrovém businessu. Ukazuje se, že kapacity vládního sektoru na řešení zásadních společenských problémů nestačí. Velkou otázkou je tedy, zda business se svými kapacitami může tuto roli hrát a v jaké podobě. 

Sociální inovace zahrnuje pojmy radikálního managementu, vědomého kapitalismu, sociální business strategie, trhu sociálního kapitálu, které zásadně mění pojetí businessu ve společnosti a roli jeho stakeholderů. Business se propojuje se společností a stává se aktivním hráčem při řešení jejích problémů, nikoli primárně z důvodu osobní filantropie nebo pod tlakem vládní regulace, ale protože je to pro něj ekonomicky výhodné. 

Základní literatura k předmětu: Ekonomické a sociální inovace 25052015

Konzultace jsou možné kdykoli po předchozí dohodě na emailu anna.kaderabkova@vsem.cz. 

V prezentacích jsou uvedeny odkazy na další zdroje - web stránky, videa, powerpointové prezentace, pdf soubory, které se otevřou po kliknutí na příslušné ikony/obrázky s barevným okrajem.

Ekonomické a sociální inovace 0 long

Ekonomické a sociální inovace 1 long

Ekonomické a sociální inovace 2 long

Ekonomické a sociální inovace 4 long

Ekonomické a sociální inovace 5 long

Ekonomické a sociální inovace 6 long

Ekonomické a sociální inovace 7 long

Ekonomická a sociální hodnota

Ekonomické a sociální inovace jsou propojeny pro současné vytvoření ekonomické (business) a sociální hodnoty. Zatím zřejmě nejznámějším příkladem tohoto propojení jsou sociální podniky, které za svoji prioritu považují naplnění sociální mise a ekonomické výnosy podnikání používají pro její podporu a rozvoj. Jakkoli populární je koncept sociálního podnikání, jejich kapacita pro systémové řešení společenských problémů (tedy sociální impakt) zůstává omezená.

Tato řešení jsou v zemích vyspělých tradičně považována především za agendu vládního a neziskového sektoru. Jejich schopnost vytvářet efektivní řešení přetrvávajících společenských problémů je však rovněž omezená, z důvodu klesajících zdrojů a nedostatečné efektivnosti využití zdrojů stávajících. Nedostatečná efektivnost vládního a neziskového sektoru je přisuzována zejména nízké kvalitě managementu a nízké inovační schopnosti oproti ziskovému sektoru. Příčinou je chybějící vztah mezi výkonností vládních a neziskových organizací (tedy sociálním impaktem jejich aktivit v relaci k nákladům) a odměnou (výnosem). Vytváření a získání ekonomické a sociální hodnoty je oddělené.

Pokud tedy hledáme řešení přetrvávajících sociálních problémů, která jsou nová a lepší oproti stávajícím přístupům, tedy sociální inovace, a která zároveň dosahují významný, ekonomicky udržitelný a šiřitelný impakt, musíme se obrátit k firemnímu ziskovému sektoru a jeho inovačním sociálním business strategiím. Tyto strategie jsou založeny na propojení tvorby sociální a ekonomické hodnoty. Ekonomická hodnota je vytvářena díky sociální změně, která vytváří sociální hodnotu (řešení společenského problému). Intenzita a rozsah impaktu sociální business strategie jsou zásadně ovlivněny integrací sociálního řešení do jádrového businessu a využitím jeho dostupných hmotných a nehmotných aktiv na toto řešení (včetně manažerských a inovačních kapacit).

Soustřeďujeme se na integraci ekonomických a sociálních inovací v sociálních business strategiích ve firemním sektoru. Jde zatím o téma nové, ale jeho dílčí přístupy nabývají na významu zejména v období po vypuknutí globální finanční krize. Objevují se otázky role businessu ve společnosti, tedy při řešení společenských problémů. Tradiční model společenské odpovědnosti je považován za překonaný a neefektivní.

Snižují se dostupné zdroje a zároveň rostou očekávání veřejnosti vůči společenské odpovědnosti businessu. Přichází období inovačních sociálních business strategií, které jsou inspirací i pro vládní a neziskový sektor (v roli strategických partnerů). Struktura textu sleduje tři hlavní linie propojení ekonomických a sociálních inovací – inovace společenské odpovědnosti, soustavné inovace podmíněné inovací pracoviště a inovace business strategií pro vytvoření a získání ekonomické hodnoty prostřednictvím sociální změny:

(1) Vývoj pojetí role businessu ve společnosti a jeho společenské odpovědnosti od tradičního modelu firemní filantropie k inovačnímu systémovému přístupu pro řešení globálních společenských problémů (Kapitoly 1 – 3),

(2) Charakteristiky modelu soustavně inovující organizace, která dosahuje vysokou a udržitelnou produktivitu díky využití kreativity a tvořivosti pracovníků (inovace pracoviště) či efektivně řeší společenské problémy díky sociální (intra)podnikavosti (Kapitoly 4 – 5),

(3) Rozvoj trhu sociálního kapitálu umožňující vytvoření a získání sociální hodnoty prostřednictvím sociálních business strategií, které dosahují inovační sociální změny s využitím zdrojů jádrového businessu (Kapitoly 6 – 7). 

Výklad vychází z aktuálních, převážně zahraničních zdrojů k tématu ekonomických a sociálních inovací, zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury a web odkazů. Text obsahuje řadu nových pojmů, které nemají zavedený český ekvivalent, jejich překlad je tedy doplněn anglickým originálem. 

více na http://www.inovacevsem.cz/ekonomicke-a-socialni-inovace-1 ›