Inovace a podnikání

leden-únor 2016

Předmět je strukturován do pěti částí. Klíčové pojmy a témata jsou představeny v úvodní prezentaci 13.1. Přednášky se konají v budově VŠEM, 3. patro, místnost 302 a jsou otevřené i pro veřejnost.

Termíny přednášek a podkladové prezentace:

13.1., 14.00-17.00: Inovace a podnikání

20.1., 14.00-17.00: Kapitola 1: Základní pojmy 

3.2., 14.00-17.00: Kapitola 5: Tvořivost, Kapitola 10: Rozvoj inovačního podniku

10.2., 14.00-17.00: Kapitola 2: Sociální inovace, Kapitola 4: Inovace pro udržitelnost

24.2., 9.00-12.00: Kapitola 9: Zdroje pro inovační podnikání

26.2., 9.00-12.00: Kapitola 6: Zdroje a hledání inovací, Kapitola 3: Globalizace inovací 

První část zahrnuje základní pojmy a přístupy a různé kontexty inovací a podnikání, další čtyři části sledují jednotlivé fáze procesu, tj. (1) hledání a identifikace příležitosti s důrazem na role jednotlivců, skupin a organizací v inovacích a podnikání, (2) nalezení a alokace zdrojů s využitím vhodných metod plánování a jejich praktické uplatnění, včetně využití sítí, (3) realizace příležitosti ve vývoji a zavedení nových produktů a služeb a při vytvoření nových podniků, (4) vytvoření a získání sociální a ekonomické hodnoty z inovací a nových podniků. 

  • Podnikatelské cíle a kontext: (a) definice a typy inovací, identifikace vztahu mezi inovacemi, podnikáním a výkonností organizací v soukromém a veřejném sektoru, hlavní fáze inovací a podnikání, (b) kontext a cíle sociálního podnikání a inovací (v organizacích třetího sektoru, nevládních, charitativních a dobrovolnických organizacích, organizacích vládního sektoru), (c) inovace a podnikání v rozvojových a rozvíjejících se zemích a pro dosažení udržitelnosti v rozvinutých zemích.
  • Hledání a identifikace příležitostí: (a) individuální a organizační charakteristiky inovačnosti a podnikavosti: vztah mezi tvořivostí, podnikavostí a inovačností, charakteristiky tvořivých lidí a podnikatelů, proces přeměny nápadů na inovace, faktory inovačnosti organizace (důvěra, výzvy, podpora, konflikt, diskuse, podstupování rizika, svoboda), (b) zdroje inovací a jejich role při otevírání příležitostí pro změnu, rámec pro hledání zdrojů (impulsy tlaku a tahu), měnící se role různých zdrojů v čase, kde a kdy hledat inovační příležitosti, (c) hledání příležitostí: tvorba strategie pro hledání příležitostí, dimenze prostoru hledání (inkrementální/radikální vs. staré/nové) a strategie jeho pokrytí (exploatace a explorace), nástroje a struktury strategií, diskontinuitní a disruptivní inovace, role podnikání jako základu hledání (vytvoření nového podniku, obnova zavedené organizace), absorpční kapacita.
  • Nalezení zdrojů: (a) vytvoření a aplikace podnikatelského plánu k přilákání zdrojů inovačního financování, volba a aplikace vhodných metod předvídání inovace (průzkumy, vnitřní analýza, vnější hodnocení, vývoj scénářů), charakteristiky inovace ovlivňující její přijetí a šíření, identifikace, hodnocení a řízení rizika a nejistoty, metody alokace zdrojů (finanční hodnocení projektů, hodnocení učení, (b) role síťování v inovačním procesu díky zvýšení spektra a rozsahu znalostních interakcí, různé typy sítí v inovačním procesu, vytvoření a aplikace efektivních sítí, vliv faktorů globalizace a internetových infrastruktur na vytváření síťového modelu inovací.
  • Realizace příležitostí: (a) vývoj nových produktů a služeb, hlavní strategie a faktory ovlivňující úspěšné zavedení nových produktů a služeb (vize, improvizace, znalostní toky, spolupráce), organizace a procesy k jejich vývoji a zavedení, nástroje a techniky podporující inovace produktů a služeb (tvorba konceptu, výběr projektu, vývoj produktu), (b) typy nových podniků podle růstové a inovační strategie, sociální a technologické podniky, kontext podnikání, proces a fáze vytvoření nového podniku, hodnocení příležitosti, získání zdrojů, strategie růstu a exitu, rozvoj osobních schopností.
  • Vytváření hodnoty: (a) využití znalostí a duševního vlastnictví: vytváření a získání znalostí, identifikace a kodifikace znalostí, jejich uchovávání a aktivizace, šíření a sdílení, přeměna znalostí na inovace, formy duševního vlastnictví (patenty, licence, ochranné známky, copyright), (b) způsoby vytváření ekonomické a sociální hodnoty inovací a podnikání, inovace a firemní výkonnost, volba a vytvoření vhodného business modelu pro využití inovace nebo rozvoj nového podniku, faktory podporující růst nových podniků, (c) postupy managementu inovací: faktory ovlivňující efektivní a úspěšný management inovačního procesu a hodnocení jejich zvládnutí na úrovni jednotlivců a organizací, audit inovační výkonnosti ke zlepšení inovací a podnikání.

 

více na http://www.vsem.cz ›