Expertiza CIS

Odborný garant: Doc. ing. Anna Kadeřábková, Ph.D., ředitelka Centra inovačních studií VŠEM. 

 IMG_20171115_132711.jpg

Centrum inovačních studií působí v rámci Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM). Pracoviště se v roce 2009 vydělilo ze samostatného právního subjektu Centra ekonomických studií VŠEM a soustřeďuje se specificky na téma inovací. Vedle tradičního přístupu k inovacím a jejich výzkumu se CIS od roku 2011 zaměřuje cíleně na sociální inovace. Výzkum i aplikace v oblasti sociálních inovací jsou v evropském kontextu dosud nové a čerpají zejména z tradičního pojetí inovací v kombinaci se sociálními vědami. Odborné aktivity CIS v oblasti sociálních inovací jsou zejména následující:

(1) Mezinárodní akademický výzkum v rámci projektu Evropské komise SIMPACT, kde CIS VŠEM byl jediný partner ze zemí střední a východní Evropy. SIMPACT byl realizován v období 2014-2016 a CIS se podílel na všech jeho klíčových segmentech. Specifikace jednotlivých vstupů a výstupů CIS v rámci SIMPACT:

Work-package

Aktivity CIS VŠEM

WP1: Rámování problému

Výzkum typologie režimů blahobytu a úrovní sociálního kapitálu v nových členských zemích EU, průzkum (dotazníkové šetření a fokusní skupiny) charakteristik sociálních inovací, sociálního kapitálu a charakteristik režimů blahobytu. Výzkumné zprávy: (1) MOGHADAM SAMAN, S. & KADERABKOVA, A. (2015): Social Innovation in New Member States. Part II – Survey of Expert Panel. SIMPACT Working Paper, 2015(2). Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology, (2) MOGHADAM SAMAN, S. & KADERABKOVA, A. (2015): Social Innovation in New Member States. Part I – Theoretical Investigation on Economic Underpinnings. SIMPACT Working Paper, 2015(2). Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology.

WP2: Scénáře chování sociálních inovací

Vstupy pro simulaci scénářů chování sociálních inovací. 

WP3: Sociální inovace jako ekonomické řešení

Identifikace 8 vhodných příkladů sociálních inovací (na základě analýzy 60 příkladů), realizace výzkumných rozhovorů s inovačními aktéry, vytvoření případových studií (inovačních biografií) hodnocení impaktu inovací a jejich determinant.

WP4: Vývoj konceptů sociálních inovací

Identifikace a návrh nástrojů pro byznys modelování sociálních inovací, specificky CIS vytvořil 3 nástroje pro evaluaci sítí, kapacit a impaktu pro databázi nástrojů projektu

WP5: Ekonomie sociálních inovací

Měření sociálního impaktu, alternativní přístupy, zkušenosti z rozsáhlých terénních průzkumů pro kapacity sociálních inovací 

WP6: Nástroje veřejné politiky

Vstupy pro tvorbu politických nástrojů na podporu sociálních inovací, zapojení aktérů z nových členských zemí EU, reflexe fokusních skupin

WP7: Analýza impaktu sociálních inovací

Výzkum dostupných rámců pro hodnocení sociálního impaktu a hodnocení sociálně investičních projektů/programů. Zpráva: Dhondt, S., Van De Ven, H., Ziauberyte, R., Van Der Torre, W., Cressey, P., Kaderabkova, A., Luna, Á., Moghadam Saman, S., Castro Spila; J. & Terstriep, J. (2016): Ex-Ante Impact Assessment & Value Network Analysis for SI. SIMPACT Working Paper, 2016(2). Gelsenkirchen: Institute for Work and Technology.


(2) Výzkum pro potřeby podpory sociálních inovací, který byl realizován v období 2011-2015 v rámci technické pomoci OP LZZ a OPZ. Výzkum zahrnoval klíčové znalostní vstupy do projektu Evaluace implementace principu inovativnosti v OP LZZ (pojetí sociálních inovací v ESF, analýza výzev v OP LZZ, šetření mezinárodního a národního expertního panelu o prioritách podpory sociálních inovací v OPZ) a dva metodické výstupy, na jejichž základě byla nastavena podpora sociálních inovací v OP LZZ a formulovány základní postupy tvorby a realizace sociálně inovačních projektů (využívané i v podpoře sociálních inovací v OPZ). Výzkum dále zahrnoval přípravu, nastavení a vyhodnocení celonárodního šetření kapacit sociálních inovací, které realizovalo MPSV v roce 2015.

(3) Tvorba metodických materiálů pro nastavení podpory sociálních inovací v OP LZZ a OPZ (vytvořeny v období 2015-2016): Metodika hodnocení sociálních intervencí, Metodika hodnocení sítí a partnerství, Metodika hodnocení kapacit pro sociální inovace. Metodické materiály nastavují přístupy vhodné pro aplikaci při podpoře a realizaci sociálně inovačních intervencí, a to zejména s ohledem na specifika hodnocení sociálního impaktu.

(4) Hodnocení inovačních záměrů výzvy na podporu sociálních inovací v OP LZZ v období 2013-2014 proběhlo při zpracování žádostí o podporu v první výzvě pro sociální inovace na konci předchozího programovacího období. Byly realizovány desítky konzultací se žadateli, bylo vypracováno stanovisko k cca 90 inovačním záměrům. Díky konzultacím došlo k velmi významném posunu znalostní úrovně žádostí o podporu. V rámci podpory výzvy proběhly také semináře, které objasňovaly základní přístupy k tématu sociálních inovací, specifika inovačních intervencí a jejich evaluace.

(5) Supervize hodnocení tvorby sociálního impaktu sociálně inovačních projektů v OP LZZ v období 2014-2015 (projekty výzvy na podporu sociálních inovací), v rámci technické pomoci, zahrnovala 17 projektů v první a druhé výzvě na podporu sociálních inovací v OP LZZ. Realizátoři projektů se poprvé ve své praxi setkali s problematikou a nároky hodnocení sociálního impaktu a evaluace vůbec a naučili se je aplikovat. Pro potřeby supervize byl vytvořen balík metodických materiálů, které nastavily postupy evaluace sociálního impaktu. Tyto postupy a materiály byly průběžně modifikovány na základě implementačních zkušeností a jejich nová verze byla v roce 2016 nastavena pro využití v sociálně inovačních výzvách v OPZ.

(6) Metodika analýzy a evaluace sociálního impaktu (organizačních praktik a mechanismů změny) a jejich implementace pro projekty Agentury pro sociální začleňování v OP VVV a OPZ, zapojení probíhá od roku 2016. Na příkladu ASZ jsou aplikovány vytvořené metodické postupy, což rozšiřuje příležitost pro zkušenosti z jejich implementace. Rozsah projektů (celkem cca 0,5 mld. Kč) a jejich diverzifikace z hlediska použitých přístupů a podmínek realizace představuje unikátní prostor pro systémové použití výzkumu a evaluace ve všech fázích inovačního a znalostního cyklu. Vedle evaluace sociálního impaktu se díky spolupráci s ASZ daří aplikovat a průběžně vyhodnocovat také postupy pro zvýšení hodnoty sítí, kolektivní impakt a hodnocení kapacit (organizačních praktik).

(7) Výzkum a evaluace sociálního impaktu pro projekty podpořené ve výzvě 024 OPZ, na zakázku projektů, od roku 2016. V návaznosti na předchozí spolupráci v rámci výzkumných projektů je realizována znalostní podpora čtyřech sociálně inovačních projektů, které rozvíjejí již vytvořené koncepty. Spolupráce umožňuje rozvoj praktických zkušeností s aplikací sociálních inovací a jejich znalostní podporou a rovněž identifikací synergií mezi projekty (z nichž vznikl koncept jádrové metodiky hodnocení impaktu pro intervence u znevýhodněných CS).

(8) Poradenství pro mezinárodní cenu SozialMarie, nejstarší cenu udělovanou sociálním inovacím v Evropě, zapojení od roku 2013: hodnocení projektů ze zúčastněných zemí a navazující podpora zúčastněných projektů z ČR, poradenství je poskytováno pro bono. Každoročně je hodnoceno kolem 300 inovačních projektů ze 6-7 zemí podle základních funkčních charakteristik sociálních inovací. Spolupráce se SozialMarie také umožňuje využití zcela unikátní databáze inovačních projektů vytvářené od roku 2005, identifikaci synergií mezi aplikovanými přístupy, významu lokálních (národních) specifik a podobností. Databáze SozialMarie je jedním ze základních zdrojů pro identifikaci vhodných organizací pro zapojení do předkládaného projektu.

(9) Poradenství pro tvůrce a realizátory sociálních inovací a jejich podporovatele, probíhá kontinuálně a rostoucí měrou od roku 2013: poradenství je poskytováno pro bono. Na CIS se obracejí aktéři ze všech institucionálních sektorů, kteří mají zájem o poznání konceptu sociálních inovací a o konzultaci jeho aplikace v jimi vytvářených projektech, ať už jsou cíleně inovační, nebo obsahují inovační prvky. Kontakty s inovačními aktéry budované postupně v posledních čtyřech letech mají zásadní význam pro vlastní výzkumnou činnost pracoviště a jsou druhým významným zdrojem pro identifikaci organizací pro zapojení do projektu.

(10) Expertiza v mezinárodních znalostních sítích a projektech, jejichž využití je plánováno v rámci předkládaného projektu, zapojení probíhá rostoucí měrou od roku 2011. Význam zahraničních přístupů je zcela zásadní, protože zaostávání ve znalostních zdrojích a jejich aplikaci v ČR představuje cca 10 let a dynamika vývoje poznání (v zahraničí) je zároveň velmi rychlá. 

Náskok vývoje poznání a jeho implementace v praxi v zahraničí má zároveň výhodu pro reflexi pozitivních, ale i nepříznivých zkušeností s realizovanými praxemi. Z této reflexe vychází i předkládaný projekt. Spolupracující sítě jsou zejména následující: partneři z projektu SIMPACT (12 organizací), dále NPC (New Philanthropy Capital, programy Inspiring Impact, Data Labs), Alliance for Useful Evidence (s těmito organizacemi, resp. programy sdílíme zejména důraz na impakt jako nástroj zvýšení efektivity a efektivnosti v sociálním sektoru a využití zkušeností datových laboratoří), Nesta (výzkum inovačních přístupů v sociálním sektoru se silným aplikačním přínosem), tým projektu Skandia modelu (Švédsko a Dánsko, metodiky hodnocení nákladů a přínosů sociálních ne-intervencí), Outcomes Star (metodiky cesty změny pro znevýhodněné cílové skupiny) organizace Triangle, Washington State Institute for Public Policy (metodiky cost-benefit analýzy pro alternativní sociální intervence), Big Society Capital (metodiky hodnocení sociálního impaktu intervencí a jejich případové studie, baterie Outcomes Matrix).