Datová platforma SIMPAKT

Logo OPZ barevné.jpg

Projekt CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006469 je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost v období 1.11.2017-31.12.2021.

Projekt zavádí hodnocení impaktu sociálních intervencí prostřednictvím nástroje datové platformy do praxe organizací v ČR a tím zvyšuje jejich efektivnost a efektivitu. Aktivity zahrnují: 

(1) vytvoření  metodiky (včetně IT aplikace) pro sběr a analýzu dat, 

(2) aplikaci této metodiky u spolupracujících organizací pro hodnocení jejich impaktu, 

(3) využití získaných dat pro průřezové analýzy pro intra a mezisektorová srovnání impaktu realizovaných nebo plánovaných intervencí.

Základní charakteristiky

SIMPAKT vytváří síť spolupracujících organizací (a jejich sítí) a expertů podporujících pozitivní sociální změnu u znevýhodněných cílových skupin. Experti spolupracují při vytváření metodik hodnocení impaktu intervence, organizace sbírají data podle těchto metodik u cílových skupin, s nimiž pracují. SIMPAKT vytváří databázi z těchto dat a umožňuje jejich využití pro analýzu a evaluaci, a to pro zapojené organizace, zahrnuté cílové skupiny a věcná témata (sektory, typy znevýhodnění).

Předpokládáno je zapojení minimálně 120 organizací pro 5-6 cílových skupin (tj. metodik hodnocení, které ale mohou být kombinovány pro další varianty). Vytvořená IT aplikace umožní efektivní získávání a využití dat, které bude uživatelsky přátelské a nebude vyžadovat specifické technické znalosti.

Expert musí mít odpovídající odborné znalosti a praktické zkušenosti v dané problematice, které jsou uznávány v širší odborné i praktické komunitě, a mít hlubší zájem o práci v expertním týmu a dosažení jeho cílů.

Zapojené organizace musí aplikovat intervenci, která usiluje o hodnotitelnou a dlouhodobou kvalitativní změnu u znevýhodněné cílové skupiny, mít pozitivní přístup k hodnocení této změny (tj. zájem dozvědět se, zda daná intervence vede k hmatatelnému výsledku) a rovněž být schopna udržovat kontakt s většinou zapojené cílové skupiny i po skončení intervence.

Organizace se do platformy může zapojit přímo, nebo prostřednictvím své zastřešující organizace (např. asociace, sdružení, koalice apod.).

SIMPAKT neupřednostňuje žádnou znevýhodněnou CS, zapojení závisí především na zájmu a motivaci expertů a oslovených sítí. SIMPAKT bude sítě aktivně oslovovat, ale je otevřen i vnějším iniciativám. Výhodou je zdraví a funkčnost partnerské sítě, které usnadňují organizaci jednotlivých aktivit a tvorbu výstupů. Pro zapojení organizace je nezbytnou podmínkou její hlubší zájem o evaluaci přínosu (impaktu) prováděné intervence a využití této evaluace pro strategický rozvoj. Čím více kvalitních dat bude v platformě SIMPAKT shromážděno, tím větší bude vypovídací hodnota prováděných srovnání – každá zapojená organizace tedy přispěje ke zvýšení vlastní evaluace i evaluace v daném tématu (sektoru).

Příklady zapojení do činnosti SIMPAKTu:

 • Konzultace obsahu metodik vytvářených v projektu
 • Získávání informací o aplikovaných/dostupných metodikách
 • Podpora při zavádění metodik hodnocení impaktu v organizaci
 • Vytváření/rozvoj kapacit pro hodnocení impaktu
 • Nastavení systému hodnocení impaktu v organizaci
 • Využití hodnocení impaktu pro získání vnější podpory finanční
 • Využití hodnocení impaktu pro získání vnější podpory politické (advocacy)
 • Využití hodnocení impaktu pro zvýšení efektivity organizace
 • Šíření metodik hodnocení impaktu do dalších organizací v pobočkách organizace
 • Šíření metodik hodnocení impaktu do dalších organizací v sítích organizace
 • Šíření metodik hodnocení impaktu do dalších organizací jiného typu (např. v regionu)
 • Testování metodik hodnocení impaktu na CS organizace, tj. pilotáž před zavedením

Příklady znevýhodněných cílových skupin:

 • osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k (vyššímu) věku
 • osoby pečující o malé děti
 • uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
 • osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou
 • poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnanci
 • osoby pečující o jiné závislé osoby
 • zaměstnanci NNO a sociálních podniků
 • zaměstnavatelé a zaměstnanci
 • osoby samostatně výdělečně činné
 • orgány veřejné správy a jejich zaměstnanci
 • veřejnost

Podrobné informace: zde