Datová platforma SIMPAKT

SIMPAKT vytváří síť spolupracujících organizací a expertů podporujících pozitivní sociální změnu u znevýhodněných cílových skupin. Experti spolupracují při vytváření metodik hodnocení impaktu intervence, organizace sbírají data podle těchto metodik u cílových skupin, s nimiž pracují. SIMPAKT vytváří databázi z těchto dat a umožňuje jejich využití pro analýzu a evaluaci, a to pro zapojené organizace, zahrnuté cílové skupiny a věcná témata (sektory).

Předpokládáno je zapojení minimálně 120 organizací pro 5-6 cílových skupin (tj. metodik hodnocení, které ale mohou být kombinovány pro další varianty). Vytvořená IT aplikace umožní efektivní získávání a využití dat, které bude uživatelsky přátelské a nebude vyžadovat specifické technické znalosti.

Čím více organizací bude zapojeno a čím více dat bude do databáze poskytováno, tím větší validitu budou mít získané výstupy. Využití analytických a evaluačních výstupů pro zvýšení impaktu organizací a jejich intervencí bude podpořeno vzdělávacími a konzultačními aktivitami.

Validita dat zásadně závisí na jejich kvalitě, tj. na správnosti aplikace postupů stanovených vytvořenými metodikami. Přínos analytických a evaluačních výstupů zásadně závisí na samotných metodikách pro daná věcná témata (znevýhodněné CS). Zapojení experti a pracovníci zapojených organizací budou proto za práci v rámci SIMPAKTu honorováni (odměny jsou poskytovány ve formě DPP nebo faktury pro organizace zapojené v rámci dané kvóty, viz dále).

Organizace se může do platformy SIMPAKT zapojit přímo nebo prostřednictvím sítě. Přímé zapojení je možné v případě, kdy už je vytvořena metodika pro danou cílovou skupinu. V počáteční vývojové fázi SIMPAKTu bude proto upřednostňováno zapojení věcně specifických sítí, které sdružují organizace zaměřené na stejnou cílovou skupinu. Síť nominuje experty pro vytváření metodiky a 1-2 organizace, které budou metodiku pilotovat, a cca 10-15 organizací, které ji budou aplikovat (zástupci těchto organizací se rovněž mohou zapojit do expertní skupiny jako její externí členové).

Nominovaný expert musí mít odpovídající odborné znalosti a praktické zkušenosti v dané problematice, které jsou uznávány v širší odborné i praktické komunitě, a mít hlubší zájem o práci v expertním týmu a dosažení jeho cílů. Zapojené organizace musí aplikovat intervenci, která usiluje o hodnotitelnou a dlouhodobou kvalitativní změnu u znevýhodněné cílové skupiny, mít pozitivní přístup k hodnocení této změny (tj. zájem dozvědět se, zda daná intervence vede k hmatatelnému výsledku) a rovněž být schopna udržovat kontakt s většinou zapojené cílové skupiny i po skončení intervence.

SIMPAKT neupřednostňuje žádnou znevýhodněnou CS, zapojení závisí především na zájmu a motivaci expertů a oslovených sítí. SIMPAKT bude sítě aktivně oslovovat, ale je otevřen i vnějším iniciativám. Výhodou je zdraví a funkčnost partnerské sítě, které usnadňují organizaci jednotlivých aktivit a tvorbu výstupů. Pro zapojení organizace je nezbytnou podmínkou její hlubší zájem o evaluaci přínosu (impaktu) prováděné intervence a využití této evaluace pro strategický rozvoj. Čím více kvalitních dat bude v platformě SIMPAKT shromážděno, tím větší bude vypovídací hodnota prováděných srovnání – každá zapojená organizace tedy přispěje ke zvýšení vlastní evaluace i evaluace v daném tématu (sektoru).

Projekt CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/000646 je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost v období 1.11.2017-31.10.2020.

Logo OPZ barevné.jpg