SIMPAKT Aktuality

image002.png  image003.png

SIMPAKT – Měření a hodnocení společenského přínosu (organizací, aktivit, služeb)

Aktualita 30.1.2020

1) Workshopy v krajských městech, září-prosinec 2019

Uspořádali jsme postupně 15 workshopů na téma měření přínosu společensky prospěšných organizací v krajských městech ČR (kromě Karlových Varů), v Praze a Českých Budějovicích ve dvou termínech. Worshopy seznamovaly s východisky a příklady aplikací metodiky SIMPAKTu, a to především pro organizace, které přímo pracují se znevýhodněnými klienty (říkáme jim prvotní uživatelé). Zúčastnily se nicméně i další typy aktérů (nazýváme je druhotní uživatelé) – pracovníci organizací, které ovlivňují podmínky, v nichž prvotní uživatelé působí (na úrovni měst, krajů, centra, správy a samosprávy, znalostních pracovišť).

Cílem workshopů bylo zjistit, jaké organizace a typy aktérů mají o téma Měření přínosu společensky prospěšných organizací, aktivit a služeb zájem a jaké jsou jejich nejčastější potřeby a omezení pro taková měření.

2) Rozšířená prezentace k workshopu SIMPAKTu 

Pro účastníky workshopů a individuálních konzultací jsme vytvořili rozšířenou verzi prezentace doplněnou o vysvětlující komentáře (bubliny). Prezentaci budeme průběžně aktualizovat, je dostupná v PDF ke stažení (případně vložte do Vašeho prohlížeče odkaz: t.ly/dgRBr) nebo (v případě problémů se stažením) prostřednictvím emailu: prezentace@socialniinovace.cz (stačí pouze odeslat automaticky vytvořenou emailovou zprávu). Dotazy nebo komentáře k prezentaci jsou velmi vítány (pouze je nutno vždy sdělit datum verze a číslo komentovaného snímku).

3) Zkrácené verze prezentace SIMPAKTu 

Pro výchozí seznámení s tématem SIMPAKTu jsme vytvořili základní prezentaci (8 snímků) a rozšířenou verzi krátké prezentace (28 snímků). Ke všem verzím prezentací je možno si objednat webinář (viz dále webináře prezentace SIMPAKTu).

4) Webináře prezentace SIMPAKTu

Pro zájemce o téma SIMPAKTu, tedy Měření přínosu společensky prospěšných organizací, aktivit a služeb nabízíme webinář k prezentaci, a to od 5.2. každou středu. Zájemci si mohou zvolit časové rozmezí konání webináře i jeho rozsah prostřednictvím formuláře zde (případně vložte do Vašeho prohlížeče odkaz t.ly/6M8V1, nebo nás kontaktujte prostřednictvím emailu: webinar@socialniinovace.cz). Zatím nepočítáme s tím, že bychom pořádali další prezentace v regionech, a zároveň chceme umožnit, aby si zájemci mohli vybrat pro sebe vhodný termín i rozsah seznámení se SIMPAKTem.

5) Finalizace harmonogramu SIMPAKTu

Finalizovali jsme harmonogram dalšího postupu přípravy zapojení organizací do sběru dat.  Do konce února předpokládáme dokončení základní verze metodik jednotlivých druhů znevýhodnění. V průběhu března a dubna se budou moci organizace vyjádřit k vytvořeným metodikám a v případě potřeby navrhnout jejich doplnění.  V květnu a červnu si organizace budou moci vyzkoušet kapacitní náročnost zjišťování ve zvoleném rozsahu a poskytnout případnou další zpětnou vazbu k obsahu metodik. V červenci a srpnu předpokládáme finalizaci nabídky metodik, od září do prosince bude probíhat první kolo zjišťování v organizacích.

6) Šíření informovanosti o SIMPAKTu 

Při organizování workshopů v regionech jsme identifikovali další organizace (prvotní uživatele), které mají o téma Měření společenského přínosu zájem. Pro ně jsme vytvořili online informační balíček, který zahrnuje prezentace SIMPAKTu ve zkrácené verzi a nabídku doprovodného webináře (rozsah a termín si organizace mohou určit).

Na základě podnětů zapojených organizací se také věnujeme druhotným uživatelům, kteří ovlivňují působení organizací pracujících přímo se znevýhodněnými skupinami - a to od centrální, přes regionální po lokální úroveň. Konzultujeme s nimi vytvářené metodiky, doporučení na vhodné prvotní uživatele pro zapojení a oceňujeme jejich zájem o využití analytických výstupů SIMPAKTu.

Souběžně oslovujeme zprostředkující (síťové) organizace, které územně, oborově či zájmově sdružují prvotní nebo druhotné uživatele. Hledáme s nimi vhodný způsob, jak oslovit jejich členy a zprostředkovat jim informaci o SIMPAKTu: např. prostřednictvím jejich kontaktních sítí/koordinátorů, informačních materiálů, účastí na jejich osvětových akcích.

7) Expertní síť SIMPAKTu

SIMPAKT je otevřená a sdílená platforma, která vítá zapojení na různých úrovních a v různých formách. Přínosem jsou zejména konzultace konkrétních věcných témat (k jednotlivým typům znevýhodnění), vhodnosti typu oslovovaných a zapojovaných organizací (včetně případných doporučení na konkrétní osoby), k využitelnosti již sbíraných dat pro analytické výstupy SIMPAKTu a možnosti sladění (doplnění) již využívaných (nebo vytvářených) metodik.