Sociální inovace

Sociální inovace je nové řešení přetrvávajícího sociálního problému nebo nevyužité příležitosti. Formy tohoto řešení jsou nepřeberné – technologické inovace, intrapodnikavost, inovace pracoviště, inovace managementu, inkluzivní business modely. Řešení problému představuje výsledek (outcome), tedy kvalitativní změnu života cílové skupiny, komunity, pracoviště. Tato změna je prokazatelná, tedy je možno doložit vztah mezi inovační intervencí (výstupem) a výsledkem (efektivním řešením problému). Vztah nazýváme impakt a jeho prokázání musí být zásadní podmínkou u všech realizovaných projektů. Bez prokázání impaktu není možné hodnotit efektivnost vynaložených zdrojů. Pokud programy podpory nehodnotí impakt projektů (a obecně jakýchkoli svých aktivit), nemohou dosáhnout kvalitativní změny, pouze generují stejnými nebo mírně obměněnými nástroji stejné výstupy a začínají stále znovu od začátku (protože řešený problém stále přetrvává).


Proč jsou sociální inovace důležité?


Sociální inovace jsou horké téma, které pouze zvolna proniká i do střední a východní Evropy. Zaostáváme tak zhruba deset let za vyspělými zeměmi, což snižuje naši konkurenceschopnost a rozvojovou výkonnost. Výzkumy v zahraničí ukazují, že sociální inovace je klíčovou podmínkou pro ekonomický efekt technologických inovací – nestačí pouze vymyslet a vytvořit nový produkt, je také nutno změnit procesy a organizaci výroby samotné. Sociální inovace jsou podmínkou pro soustavnost inovací, pro využití talentu, tvořivosti a nadšení pracovníků. Sociální inovace přináší efektivní řešení společenských problémů, které neopakuje předchozí chyby a přináší úspory zdrojů a zlepšení kvality života.


Zcela zásadní roli hrají sociální inovace v kombinaci s ekonomickými a technologickými inovacemi při řešení tzv. společenských výzev – zásadních problémů ekonomického a sociálního vývoje. Inovace musí být v jejich případě mezisektorové, propojit všechny zúčastněné aktéry, kteří aktivně a profesionálně usilují o řešení. Důchodová nerovnost, sociální vyloučení, dlouhodobá nezaměstnanost, stárnutí, kvalita životního prostředí, kvalita vzdělávání, migrace a řada dalších vyžadují obrovské zdroje, které nejsou k dispozici pro udržení stávající úrovně služeb, natož pro její zvyšování. Bez inovačních řešení se kvalita bude zhoršovat v sociální oblasti a bude se snižovat ekonomická výkonnost, protože zdroje budou přerozdělovány do využití bez srovnatelné produktivity.

Inovace s impaktem, ne inovativnost!

Pouze inovace s měřitelným a udržitelným impaktem je úspěšná, šíří se a vyvolá systémovou změnu. V České republice jsou inovační kapacity srovnatelné s vyspělými zeměmi, ale nejsou efektivně využity. Máme mnoho inovativních a pilotních aktivit a pokusů, ale málo inovací s impaktem. Mnoho evaluací a zpráv, ale žádná evidence based politika


Mezeru mezi inovativní a inovační společností odhadujeme (optimisticky) na deset let. Bude se tato mezera zmenšovat? Stane se inovace motorem tvorby ekonomické a sociální hodnoty? 


Inovace VŠEM!


Největší výzvu a také nevyužitý zdroj hodnoty představují inovace SOCIÁLNÍ - pro všechny institucionální sektory. Sociální inovace neznamená konání dobra za cizí peníze. Sociální inovace znamená vytváření hodnoty na trhu sociálního kapitálu, za kterou chce někdo zaplatit, protože mu přináší prokazatelný výnos. 


Sociální inovace pro ekonomickou a sociální hodnotu


Podnikový sektor vězí v tradičních pojetích společenské odpovědnosti, odpovědného financování a dobročinnosti. Nedokáže využít potenciálu trhu sociálního kapitálu. 


Neziskový sektor závisí na grantech, jejichž úspěšnost se hodnotí podle správně vyplněných kolonek vykazovaných formulářů. Namísto prodávání impaktu, fundraisuje. 


Vládní sektor financuje programy a granty, ale jejich impakt ho nezajímá. Inovace jsou pro něj rizikové, a proto nebezpečné. Když už se odehrají, nedokáže je poznat, efektivně podpořit, ani využít.